حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - جدولهای جذاب انگلیسی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

چرا باید زبان انگلیسی یاد بگیریم؟

زمان حال ساده

زمان حال استمراری

زمان حال کامل(ماضی نقلی)

زمان گذشته ساده

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان آینده

جملات شرطی

جملات مجهول

نقل قول

سوالات ضمایم   Question tags  

استرس(stress) در زبان انگلیسی

آموزش تلفظ

آموزش انگلیسی از طریق حل جدول

شماره داخل جدول را کلیک کنید و آنها را حل کنید

Crossword Puzzles for ESL Students - Easy

Levels 1 & 2 | Level 3, 4, 5 & 6

Activities for ESL Students has over 1,000 activities to help you study English as a Second Language.
This project of The Internet TESL Journal has contributions by many teachers.

 

Level 1: Easy 

Try These First.

Level 2: Easy

Levels 1 & 2 | Level 3, 4, 5 & 6

Thanks to Martin Holmes who allowed us to adapt his JavaScript/HTML template for this project.

For more quizzes, visit Activities for ESL Students.

سوالات دو زبانه - انگلیسی-فارسی

Home Grammar-E Grammar-M Grammar-D Vocabulary-E Vocabulary-M Vocabulary-D
Activities for ESL Students
Crosswords-E Crosswords-D Bilingual JavaScript Flash HTML-Only For Teachers

English-Persian (Farsi) Vocabulary Quizzes

Quizzes to Help You Learn and Review Vocabulary
This is a part of The Internet TESL Journal's
Activities for ESL Students
  • There are three quiz applications.
    • Flash A has multiple-choice questions that you must answer correctly before moving on.
    • Flash B has another kind of multiple-choce questions, and also has flashcards and matching.
    • The other quizzes are multiple-choice questions using JavaScript.

Would you like to help?

  • All quizzes are written by volunteers.
  • If you are interested in contributing to this project, please download the template.txt to see how it is done.

This is part of Foreign Language Vocabulary Quizzes.
Copyright © 2000-2010 by The Internet TESL Journal
سوالات گرامری و لغت در سه سطح آسان - متوسط - مشکل
English Only
Grammar Quizzes
Grammar - Easy
Grammar - Medium
Grammar - Difficult
Grammar Quizzes about Places
Vocabulary Quizzes
Vocabulary - Easy
Vocabulary - Easy with Pictures
Vocabulary - Medium
Vocabulary - Difficult

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۱ خرداد۱۳۸۹ساعت 11:7 AM  توسط  مهدوی نژاد  |